بازدید از شادمانا

برای آشنایی بیشتر با خدمات مرکز نوآوری مانا از نزدیک هر دوشنبه از ساعت ۲ تا ۴ میزبان شما هستیم. برای حضور کافی است فرم زیر را تکمیل کنید.