راحله میلادی
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -

مدیرعامل مجموعه بنتا
برگزار کننده و تسهیلگر رویدادهای کارافرینی
مدیر سابق شتابدهنده تیک

-
-