زینب دولتی
نویسنده: مدیر سایت
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -

مدیرعامل شرکت ایده پردازان تن پوش برتر سماء و نشان تجـار ي سماء با حـوزه ي فعالیـ ت در تولیـ د و صـادرات پوشـاك و ملزومـات حجاب از سال 98 تا کنون
موسس و مدیر مرکز نوآوري و توسعه تخصصی کسـب و کـار مـد و پوشاك مدسا با حوزه ي فعالیت: مرکــز رشــد|شــتابدهی|آمــوزش و مشــاوره| طراحــی و تولیــد|تصویربرداري|برندینگ|فضاي کار اشـتراکی|بازاریابی و فـروش|سرمایه گذاري|صادرات
موسس اولین خانه خلاق و نوآوري در حوزه ي مـد و پوشـاك بـا رویکرد توسعه ي کسب و کارهاي استارتاپی ، نوآور و فناور
مدرس و منتور کسب و کار در موسسات ، آموزشـگاه هـا و دانشـگاه هاي مختلف
برگـزار کننـده و مـدیراجرایی رویـداد هـاي تخصصـی ریتیـل و کارآفرینی در حوزه ي پوشاك اسلامی ایرانی از سال 97 تا کنون
برگزار کننده و مدرس دوره هاي تخصصی مدیریت کسـب و کـار مد و پوشاك از سال 98 تا کنون

-
-