زینب دولتی
نویسنده: مدیر سایت
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -
  • مدیرعامل شرکت ایده پردازان تن پوش برتر سماء و نشان تجـار ي سماء (تولیـ د و صـادرات پوشـاك و ملزومـات حجاب از سال 98 تا کنون)
  • موسس و مدیر مرکز نوآوري و توسعه تخصصی کسـب و کـار مـد و پوشاك مدسا(مرکــز رشــد و شــتابدهی،سرمایه گذاري و صادرات)
  • موسس اولین خانه خلاق و نوآوري در حوزه ي مـد و پوشـاك بـا رویکرد توسعه ي کسب و کارهاي استارتاپی ، نوآور و فناور
  • مدرس و منتور کسب و کار در موسسات ، آموزشـگاه هـا و دانشـگاه هاي مختلف
  • برگـزار کننـده و مـدیراجرایی رویـداد هـاي تخصصـی ریتیـل و کارآفرینی در حوزه ي پوشاك اسلامی ایرانی از سال 97 تا کنون
  • برگزار کننده و مدرس دوره هاي تخصصی مدیریت کسـب و کـار مد و پوشاك از سال 98 تا کنون
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  •  فارغ التحصیل دوره ي فروش حرفه اي از موسسه کسب و کار آیا
-
-